La piattaforma per lo sviluppo regionale in Svizzera

Luc Alexandre Jaquet

Team regiosuisse
Luc Alexandre Jaquet
Sofies SA

Luc Alexandre Jaquet (MA Development Studies) è responsabile di progetto presso Sofies SA.

Contatto diretto:
Sofies SA
1 rue du Vuache
CP 2091
1211 Genève 1
Tel.: +41 22 338 15 24
luc.jaquet@regiosuisse.ch